Made by DSM

8.38″ × 31.95″

Art by Toshikazu Nozaka

Free Ashes griptape